Начало/Общи условия

Общи условия за ползване

Политика за поверителност

Добре дошли на уебсайта на Фондация „Димитър Бербатов“ www.dberbatov.org

Лични данни (ЛД) е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез един или повече специфични признаци. Защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните ЛД е основно тяхно право, гарантирано от закона. Това право не е абсолютно.

Фондация „Димитър Бербатов” ("ФДБ", "ние", "нашата" или "на/нас") е отговорна към поверителността на предоставената ни от вас или придобита от нас информация и ЛД. Правим необходимото да осигурим тяхната адекватна защита, съобразно с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), в сила от 25.05.2018 г. Обработката на ЛД не води до дискриминация по никакъв признак.
Политиката за поверителност (ПП) е неразделна част от Общите условия за ползване на Уебсайта. Тя може периодично да се променя и актуализира, и актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашия Уебсайт, с датата на последната актуализация, отбелязана в началото на ПП. Уебсайтът използва "бисквитки" съгласно Правилата за "бисквитки" („cookies“), описани по-долу.

Ние сме

Фондация „Димитър Бербатов“ е българска неправителствена организация, на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност под № 20080602007.
Контактът с ФДБ в общия случай се осъществява чрез имейл адрес: office@dberbatov.org

Нашата Политика за поверителност пояснява следното

ПП пояснява редица въпроси, включително каква лична информация и данни събираме чрез нашия Уебсайт и целите, за които ги обработваме, както и на кого ги предоставяме. Практиките, описани в настоящата ПП, са приложими само за информация, която ни предоставяте чрез използването на нашия Уебсайт. Когато използвате www.dberbatov.org ("Уебсайта"), независимо дали само го посещавате, за да се запознаете с нашата дейност, подавате молба за финансова подкрепа, пишете ни имейл, номинирате дете или ни изпращате съобщение чрез попълване на контактна форма, вие споделяте информация, която може да съдържа ЛД. Съгласие за обработка на ЛД на малолетни лица се дава вместо тях от родител или настойник, а за непълнолетните - от лицето, със съгласието на родител или попечител.

 

Информацията, която събираме за вас

Информация, която вие ни предоставяте Когато подавате молба за финансова подкрепа, пишете ни имейл, номинирате дете, изпращате ни съобщение чрез попълване на контактна форма или формуляр, когато осъществявате последващ контакт с нас в хода на разглеждане на вашите молби, както и при изпълнението и отчитане на финансовата ни подкрепа към вас. Информацията може да включва идентификационни данни, данни за контакт (имейл и телефонен номер), финансова информация и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните ви във връзка с договор за финансова подкрепа.

Информация, която ние получаваме за вас Уебсайтът ни събира информацията, която вашият браузър му изпраща, когато ни посещавате („системни данни”). Системните данни могат да включват: адрес на интернет протокола на вашия компютър ("IP" адрес), тип браузър, версия на браузъра, тип устройство, страниците на нашия Уебсайт, които посещавате, времето и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, и други статистически данни.
Използваме услугата Google Analytics на Google Inc. ("Google"), посредством която се събира и обработва информация за действителното ви местоположение и друга техническа информация за вашето посещение на нашия Уебсайт. За тази цел използваме "бисквитките", описани по-долу в настоящата Политика („Правила за "бисквитките"). За повече информация можете да видите Общите условия и Политиката за поверителност на Google.
Използваме Facebook Pixel - инструмент, управляван от Facebook Inc., с цел анализ, оптимизиране и икономическа експлоатация на Уебсайта. С помощта на Facebook Pixel, Facebook има възможност да определи посетителите на нашата интернет Страница като целева група за показване на реклами във Фейсбук и други платформи, собственост на компанията (Instagram, Messenger, Whatsapp и др.) Но тези събрани данни са анонимни за нас и не ни се предоставя никаква информация за самоличността на потребителите. Facebook ги съхранява и обработва,  така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил. За повече информация можете да се запознаете се с Политиката за поверителност на Facebook, където можете да намерите повече информация за това как функционира Facebook Pixel.

Кога събираме информация за вас Когато само посещавате нашата Страница, не е необходимо да разкривате лична информация.
Но има редица обстоятелства, при които се налага да ни предоставите ЛД:

 • Когато попълвате молба за финансиране - за да я разгледаме и да последва комуникация с вас;
 • Когато одобрим молба за финансиране и пристъпим към сключване на договор;
 • Когато оформяме договори за стипендии;
 • Когато попълвате контактната форма, за да публикуваме новина;
 • Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие посредством имейл или попълване на контактна форма, за да ви изпратим персонализиран отговор;
 • Когато попълвате контактна форма с номинация по проекта „Успелите деца“;
 • Когато правите дарение;
 • Когато искате да издадем сертификат за дарение;
 • Когато участвате в проучване, анкета, изследване, дискусионен панел за целите на провеждането им и анализ на резултатите;
 • Когато се регистрирате и участвате в нашите програми, дейности, инициативи и събития за целите на провеждането им;
 • Когато участвате в общности, затворени групи и виртуални стаи за разговор, както и други интерактивни услуги, за да администрираме нашите програми и проекти и съпътстващите ги дейности;
 • Във връзка с проверка на подадената от вас информация за удостоверяване на самоличността ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на Уебсайта;
 • В хода на комуникацията ни по проекти, инициативи, събития и други дейности, които се обявяват на Уебсайта;
 • Когато правите коментари или ни предоставяте допълнителна информация в раздел на Уебсайта, който позволява това.

Както и други, във връзка с всеки един раздел на Уебсайта, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате свой профил в социални медийни платформи като LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram и други, за да използвате Уебсайта, ние имаме право да обработваме вашите ЛД, които вие сте направили достъпни на профила си.

За какви цели я използваме:

 • В отговор на вашите запитвания;
 • За обработване на вашите заявления/молби;
 • За обработване на попълнените от вас наши формуляри (за молби, номинации, новини), както и по-нататъшно обработване на данните за целите на сключване, изпълнение и отчитане на договори;
 • За изпращане на информация за различни функционалности на нашата Страница или новини относно ФДБ;
 • За персонализиране на комуникацията с вас;
 • За регистрация за събитие или участие в програма;
 • За оптимизиране или подобряване на нашите инициативи и дейности;
 • За целите на проучвания и развитие на нашата дейност;
 • За редакционни цели при изготвяне на публикации, свързани с дейността на ФДБ;
 • За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
 • За разработване на нови програми.

На какво основание обработваме вашите ЛД

 • Договорно и преддоговорно задължение - за предприемане на стъпки по ваше искане преди сключването на договор за финансиране, както и за сключването и изпълнението на такъв;
 • Законово задължение - за да спазваме задълженията, които законите ни вменяват, напр. за финансово-счетоводни цели;
 • Вашето съгласие - ние автоматично получаваме вашето съгласие за обработване, както и за публично огласяване, когато доброволно ни изпращате информация за участия и успехи на децата си;
 • Легитимен интерес - за целите на нашите легитимни интереси в качеството ни на финансираща организация, предоставяща безвъзмездна финансова помощ, подкрепяща и подпомагаща развитието на таланти в Република България, която се ръководи от определени принципи и ценности. Нашата дейност подлежи на вътрешен и външен одит. Ние имаме нужда от определена информация и ЛД, за да можем да предотвратим евентуални злоупотреби с отпуснатите средства. За да останем верни на цялостната си мисия и подкрепящите я стратегии, ние трябва да оценим и евентуално да популяризираме резултатите от всеки един проект.

Срок на съхранение на вашата информация
Ние съхраняваме ЛД за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон.

С кого споделяме вашите ЛД
ФДБ се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на ЛД на всички потребители на Уебсайта. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние не предаваме или разкриваме, както и не разрешаваме на никого извън ФДБ и упълномощени от нея лица, достъп до или използване на вашата лична информация. Ние можем да споделяме вашите данни с: (1) наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на нашия Уебсайт; (2) партньори на ФДБ в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности; (3) на лица, предвидени в нормативен акт. Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка ваша лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги. Ние си запазваме правото да разкрием личните ви данни и информация на компетентните органи в случаите и при условията, предвидени в закона.

ФДБ може да предава данни на свои партньори, контрагенти, доставчици на услуги, базирани в ЕС и извън него, с които ФДБ е в договорни отношения. ФДБ ще гарантира, че ЛД са адекватно защитени, като вмени на получаващата страна договорни задължения, които гарантират, че тази страна поддържа същото високо ниво на неприкосновеност и защита на данните, каквото се поддържа от ФДБ.

В отсъствието на подходящи гаранции е възможно предаването на данни да се извърши поради необходимостта от изпълнението на преддоговорни мерки, взети по ваше искане, за целите на изпълнение на договор между вас и ФДБ, както и за целите на сключването или изпълнението на договор между ФДБ и друго физическо или юридическо лице, сключен във ваш интерес. В някои случай предаването може е необходимо поради важни причини от обществен интерес.

Вашите права

Право на достъп и право на коригиране Имате право да получите информация за това какви ЛД, свързани с вас, се обработват от ФДБ, кой е източникът на данните, за какви цели са били използвани, кои са третите страни, на които са предоставени. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни ЛД. Ако искането е очевидно неоснователно или прекомерно, особено поради повтарящия се характер, ФДБ може да откаже да предприеме действия по искането.

Право на изтриване на данните (право „да бъдеш забравен”) Можете да поискате личните ви данни (ЛД) да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства: (1) ЛД вече не са необходими за целите, за които са събрани, (2) съгласието за обработка, върху което се основава обработването на ЛД, е оттеглено и няма друго правно основание за продължаване на обработването, (3) обработването е незаконосъобразно, или (4) ЛД трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение, приложимо към ФДБ. Това ваше право не е абсолютно и ние можем да не се съобразим с вашето искане, доколкото обработването е необходимо за други цели, вкл. когато обработването на вашите данни е необходимо за спазване на правно задължение, приложимо към ФДБ, за изпълнението на задача от обществен интерес, за установяване, упражняване или защита на правни претенции и др.
Можете да се свържете с нас на посочения по-горе имейл, за да получите допълнителна информация относно изтриването на личните ви данни.

Право на възражение Имате право да възразите срещу обработването на вашите ЛД за изпълнение на задача от обществен интерес, за целите на легитимните интереси на ФДБ, включително срещу профилиране на тези основания. Въпреки това, дори ако възразите срещу определена обработка, ние можем да продължим тази обработка, ако това е разрешено или сме задължени да го направим, например, за да можем да изпълним законови изисквания или договорни задължения, поети към вас.

Право на ограничаване на обработването Можете да поискате обработването на ЛД да бъде ограничено, ако (1) смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им, или (2) считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, или (3)  сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси, или (4) считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на оттегляне на съгласие Ако в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на вашите ЛД за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието по конкретен повод не засяга законосъобразността на обработването на вашите ЛД на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на преносимост на данните В определени случаи имате право да получите вашите ЛД, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно. Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Право на жалба Ако считате, че обработването на вашите ЛД е неправомерно, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган. Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо до ФДБ, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.

Ако искате да упражните правата си или да се свържете с нас за допълнителна информация
можете да ни изпратите искане на посочения по-горе имейл адрес.

ПРАВИЛА НА „БИСКВИТКИТЕ” („cookies“)

С цел да осигурим оптимално потребителско изживяване по време на престоя Ви на нашия Уебсайт, ФДБ използва „бисквитки” (включително във връзка с услугите, предоставяни от Google Analytics, и Facebook Pixel, както е описано по-горе), за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Уебсайта ни, както и колко хора са ги посетили. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Уебсайта ни и позволяват вашите действия и предпочитания да бъдат запаметени за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Уебсайта ни или преминавате от една страница към друга.

 • Нашият Уебсайт използва следните видове „бисквитки“:
 • Строго необходими – те правят работата на Уебсайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на Уебсайта. Нашият уебсайт не може да работи правилно без тези “бисквитки” и те се активират автоматично (т. е. преди да сте натиснали бутона „Разбрах“).
 • Функционални - те дават възможност на Уебсайта да запомня информация, която променя начина, по който той се държи или изглежда, като например езиковите ви предпочитания, и др. С отказа си от тези "бисквитки" е възможно да нямате достъп до пълната информация в Уебсайта.
 • Маркетингови - те се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове, като целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са привлекателни за него, като това ги прави по-ценни за издателите на реклами и рекламодатели-трети страни.
 • „Бисквитки“ от трети страни: Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Flickr, Storify и други могат да поставят „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвяне на статистики за достъпа. Наличието, броят и статусът на „бисквитките“ може да зависи от начина, по който използвате съответните платформи преди или по време на посещението си на Уебсайта. За повече информация, запознайте се с политиката на съответния уебсайт относно „бисквитките“ за социалните мрежи.

С кликване върху бутона "Разбрах" в банера на "бисквитките" или с продължаването напред в нашия Уебсайт, без да променяте настройките на браузъра си, вие се съгласявате с употребата на бисквитки. Вие приемате използването на всички "бисквитки", включително, но не само за целите на Google Analytics и Facebook Pixel, както е описано по-горе.
Можете по всяко време да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки”, които са запазени на вашия компютър или да ви покаже, когато се генерира „бисквитка”, без това да засяга ползването на повечето от функциите на Уебсайта. За повече информация относно „бисквитките”, можете да посетите www.allaboutcookies.org.