Начало/Мисия

Мисия

 

Няма успех без първа крачка! След нея идват стъпалата нагоре, за които талантът има нужда от усилия и характер!

Image

Фондация “Димитър Бербатов“

Нивото на успех на Димитър Бербатов като футболист и разбирането му за благотворителността не като акт за придобиване на допълнителна репутация, а като средство за постигане на положителна промяна на средата в която живеем, доведоха до създаването на неговата фондация. Тя носи името на своя учредител.

Фондация “Димитър Бербатов” е основана с Учредителен акт на дарение от 7 април 2008 г., водена от желанието на футболната звезда да допринесе за личностното усъвършенстване и реализация на децата на България.

Основната мисия на Фондацията е всестранно да подпомага младите хора да се образоват, да развиват своите дарби и заложби в различни сфери, както и да им дава шанс да ги споделят със света. Тя е неправителствена, нерелигиозна, политически и финансово независима обществена организация, работеща в обществена полза.

Децата на една страна, които носят потенциала да я развиват занапред, са отговорност на цялото общество – и тяхното здраве, и тяхната активност. От особена важност е да се създават възможности за развитието на този потенциал и да се укрепва самочувствието на неговите носители. Бъдещото му приложение в полза на страната е в компетенциите и възможностите на държавата и е свързано с нейните приоритети и дългосрочни политики

 

Фондация “Димитър Бербатов” работи за усъвършенстването и устойчивостта на своите утвърдени вече проекти, както и по създаването на нови такива, насочени към интересите на децата с изявени дарби.

Фондацията има за цел да насърчава развитието на талантите при децата, като

 • съдейства за получаването на образование, знания, умения и култура у подрастващото поколение,
 • подпомага обучението и специализацията на младите хора с изявени способности в областта на изкуствата, науката и спорта;
 • подпомага личностната реализация на изявени деца;
 • създава връзки между тях;
 • насърчава утвърждаването на духовните ценности, образованието и физическата култура;
 • други.

За постигане на целите си Фондацията

 • отличава ежегодно най-добрите сред изявените ученици;
 • отпуска поименни стипендии;
 • оказва допълнителна финансова помощ, свързана с развитие;
 • подпомага разпространението на информация за успехите на български деца, както и на млади българи – пример за подрастващите;
 • организира или подпомага участието на талантливи български деца в спортни състезания, международни олимпиади, концерти, конкурси и др. в страната и чужбина;
 • активно сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина, свързани с целите на Фондацията;
 • стимулира интереса към спорта като алтернатива на агресията и зависимостите;
 • участва в изграждането и модернизацията на материални бази за спортна и друга дейност за деца;
 • инициира и организира благотворителни кампании за набиране на средства в съответствие с целите на Фондацията;
 • осъществява други законни дейности, свързани с изпълнението на нейната мисия.

Фондацията участва в общи проекти с компании, които споделят нейните ценности. Обичайно тя е не само бенефициент, но и активен участник в тяхното инспириране, моделиране и реализация.

През 2018 г. Фондацията влезе в своето второ десетилетие като утвърдена изцяло българска неправителствена организация с безупречна репутация и креативни разпознаваеми проекти, насочени към интересите на младите с изявени дарби в различните сфери на тяхната активност (изкуства, наука, спорт). Проектите на Фондация „Димитър Бербатов“ зависят от истинската мотивация на децата и младите хора да участват в тях и същевременно самите проекти моделират тази мотивация.

Днес, младата все още фондация, израснала върху авторитета на звезда, има собствен авторитет на организация, работеща активно в полето на благотворителността във всички нейни съвременни измерения: даряване на средства, отправяне на послания, налагане на ценности.

 

Mission

Dimitar Berbatov's success as a notable public figure and his concept of philanthropy not as an act aiming to attain further reputation, but rather as a tool to achieve a positive change of the environment we live in, has resulted in the establishment of the foundation after his name. Dimitar Berbatov Foundation was established with the with the Constitutive Act of 7th April 2008 by the football star, inspired by the desire to contribute to the personal development and realization of Bulgaria’s children.

The mission of the Foundation is to variously help young people educate themselves, develop their talents, as well as give them a chance to share their abilities with the world. The children of a country, who carry the potential to push its development forward, as well as their health, their pro-activity are the responsibility of the entire society. It is very important to set up opportunities to develop this potential and to enhance the self-esteem of their carriers, which is exactly what DBF has been doing. The future application of the potential in favour of the country lies within the competences and capacity of the state and is related to its priorities and long-term policies.

DBF’s projects depend on the actual motivation of children and the young to take part in them and at the same time these projects too mould this motivation.

Today, the still young DBF that has grown from the influence and prestige of a star, has itself become an influential and prestigious organization, actively working in the field of charity in all its current dimensions: grant giving, sending messages, paving the way for values, integrating various groups and structures into the field of philanthropy and creating public confidence it its potentials. The popularity of the person behind the organization has been of great importance in the initial stage of its development. Yet later, the ideas and practices of the organization have taken the lead. The name of DBF has created prerequisites for gaining popularity fast and has given credibility, as well as support that have been made good use of in the development and implementation of projects, which have become popular too.

In 2018 the Foundation entered its second decade as a recognised and authoritative Bulgarian NGO with an impeccable reputation and creative recognazible projects.