Misia

МИСИЯ

Основната мисия на Фондацията е всестранно да подпомага младите хора да се образоват, да развиват своите дарби и заложби, както и да им дава шанс да ги споделят със света. Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е неправителствена, нерелигиозна и политически независима обществена организация.

Фондацията има за цел: Да насърчава утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието и физическата култура, чрез споделяне на знания и провокиране на творческата и техническата креативност на младежта; Да съдейства за духовното, интелектуалното и физическото развитие на български деца и младежи, възпитаването им в дух на високи цели, спортменство, хуманизъм, съхраняване и обогатяване на общочовешките добродетели и уважението към човешката личност; Да насърчава развитието на талантите при децата, като съдейства за получаването на образование, знания, умения и култура у подрастващото поколение, подпомага обучението, специализацията, квалификацията и преквалификацията на младите хора със изявени способности в областта на спорта, науката и културата; Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца в неравностойно положение; Да подпомага създаването, изграждането и модернизацията на културни домове, читалища, библиотеки, Интернет- базирани бази от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание; Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции; Да сътрудничи с държавни и общински учреждения, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Фондацията; Да подкрепя други организации, имащи подобни цели.

За постигане на целите си Фондацията ще извършва следните дейности:

*отпускане на поименни стипендии и оказване на допълнителна - финансова помощ за завършване на средно и/или висше образование; *стимулиране интереса към спортуването като алтернатива на агресията и зависимостите; *участие в изграждането и модернизацията на материални бази за спортна дейност за деца, както и в създаването на школи за млади таланти по футбол; *подпомагане за разпространението на информация за успехите на български деца, както и на успяващи българи – пример за подрастващите; *осъществяване на различни учебни и научноизследователски програми в областта на спорта, културата и науката; *организиране или подпомагане участието на талантливи български деца в спортни състезания, международни олимпиади, концерти, конкурси и др. в страната и чужбина; *активно сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина, както и с представителите на местната власт по програми, свързани с целите на Фондацията; *организиране на семинари, конференции и други национални и международни срещи по общи и конкретни въпроси; *иницииране и организиране на благотворителни кампании за набиране на средства в съответствие с целите на Фондацията; *осъществяване на други законни дейности, свързани с целите, изложени по-горе.

MISSION

The mission of the Foundation is to support comprehensive young people to educate themselves, develop their gifts and talents and give them a chance to share them with the world. The Foundation itself to operate in the public interest. It is a non-profit, non-denominational and politically independent public organization.

The Foundation aims to: Encourage the promotion of moral values, civil society, education and physical education by sharing knowledge and provoking creative and technical creativity of youth; To promote the spiritual, intellectual and physical development of Bulgarian children and young people teaching them to higher goals, sportsmanship, humanism, preservation and enrichment of human virtues and respect for the human person; Encourage the development of talent in children, contributing to education, knowledge, skills and culture among the younger generation, supports training, specialization and qualification of young people with outstanding abilities in the field of sports, science and culture; To support social integration and personal development of children in disadvantaged To support the creation, construction and modernization of cultural centers, community centers, libraries, Internet-based knowledge bases with free access and free (open) content; To support and encourage philanthropy and charity traditions; To cooperate with state and local agencies, local and international organizations with a view to the implementation of projects aimed at achieving the objectives of the Foundation; To support other organizations that have similar goals.

To achieve its goals, the Foundation will conduct the following activities:

*The granting of scholarships and personal giving more - financial assistance for the completion of secondary and / or tertiary education; *Stimulate interest in the sport as an alternative to aggression and addiction; *Participation in the development and modernization of the physical bases - sports activities for children as well as in the creation of schools for young talents in football; *Support for the dissemination of information about the successes of Bulgarian children and prosperous Bulgarians - an example of teenagers; *Implementation of various educational and research programs in the fields of sport, culture and science; *Organizing and supporting the participation of talented Bulgarian children in sporting competitions, international competitions, concerts, contests and more. at home and abroad; *Active collaboration with organizations, institutions and individuals in the country and abroad as well as local government representatives on programs related to the purposes of the Foundation; *Organization of seminars, conferences and other national and international meetings on general and specific issues; *Initiating and organizing charity campaigns to raise funds in accordance with the objectives of the Foundation; *Implementation of other legitimate activities related to the objectives set out above.