ДАРЕНИЯ / DONATIONS

За частни лица

Добре дошли в  нашите секции за набиране на средства!

За да се чувства  уверена в стъпките, които предприема в подкрепа на българските деца, фондация “Димитър Бербатов” се нуждае от поддръжници, които показват своето одобрение, инвестирайки и свои средства, умения, време и креативност. Всеки отделен човек може да има изключително важен принос за работата на екипа на Фондацията за набиране на средства, както и да помага на другите около себе си да разберат повече за работата и кампаниите на Фондацията.  
 
Ако ви интересува как да се включите в набирането на средства за фондация “Димитър Бербатов”, това е точното място.  
 
Ето няколко начина за подкрепа:

• Чрез еднократно дарение. 
• Чрез многократна подкрепа на различни каузи.  
• Чрез разпространяване информация за нашата дейност и кампаниите ни сред приятели и познати, чрез формални или неформални форуми, в които участвате (Facebook и др.)  
• Чрез иницииране на работното място на дарения по ведомост или на фондонабирателна кампания.  
 
Данъчни облекчения за физически лица

Физическите лица могат  да имат предвид, че фондация “Димитър Бербатов” е сред лицата по Чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчните основа в размер до 5%. Съгласно ал.2 на същия Чл. 22, общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишната данъчна основа.

Когато дарението  е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване  на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало  до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.  
За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице.

В Чл. 23 от ЗДДФЛ е определен редът за ползване на дачъните облекчения за дарения, включително и тези в полза на фондация “Димитър Бербатов”. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишната данъчна декларация по Чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в Чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение за дарение.

Thank you for supporting Bulgarian children through “Dimitar Berbatov” Foundation.