ДАРЕНИЯ / DONATIONS

Данъчни облекчения

Фондация “Димитър Бербатов” е вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза – фондацията е бенефициент на дарения, с които се намалява данъчната основа по чл. 22 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 31 от ЗКПО.

Данъчни облекчения за юридически лица

Стопанските субекти (търговски дружества, кооперации, граждански дружества) могат да имат предвид, че Фондация “Димитър Бербатов” е посочен сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10%.

Моля имайте предвид, че в чл. 31, ал. 5 от ЗКПО законодателят постaвя ограничение за признавания за данъчни цели общ размер на разходите за дарения – той не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

 

Thank you for supporting Bulgarian children through “Dimitar Berbatov” Foundation.